தமிழரும் தமிழும்

இளங்கோவடிகளின் வாழ்க்கை பற்றியும் அவர் இயற்றிய நூலுக்கான காரணம் பற்றியும்

தமிழ்ச் சான்றோர்: இளங்கோவடிகள்

உமறுப்புலவரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு, படைத்த சாதனைகள், சிங்கப்பூரில் உமறுப்புலவர் தமிழ்ப் பள்ளி பற்றிய தகவல்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்: உமறுப்புலவர்

தமிழ்த் தாத்தாவின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு, கல்விப் பயணம், படைத்த சாதனைகள், கிடைத்த விருதுகள் பற்றிய தகவல்கள்  

தமிழ்ச் சான்றோர்: உ வே சாமிநாத ஐயர்

ஔவை என்னும் பெண்பாற்புலவர் என்பார் யாவர், அவர்கள் வாழ்ந்த காலம், அவர்கள் படைத்த நூல்கள் பற்றிய தகவல்கள் 

தமிழ்ச் சான்றோர்: ஔவையார்

கம்பர் வாழ்க்கை, அவர் படைத்த கம்பராமாயணத்தின் சிறப்புப் பற்றிய விளக்கங்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்: கம்பர்

கோ சாரங்கபாணி அவர்களின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு, படைத்த சாதனைகள், ஆற்றிய சமூகப் பணிகள் பற்றிய விளக்கங்கள்   

தமிழ்ச் சான்றோர்: கோ சாரங்கபாணி

பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அவர்க்கும் பாரதிக்கும் உள்ள நட்புத் தொடர்பும் பற்றிய விளக்கங்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்: பாரதிதாசன்

மகாகவி பாரதியாரின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகள், தமிழிலக்கியச் சூழலில் அவர்  வெளிப்பட்ட பாங்கு, படைத்த சாதனைகள் பற்றிய விளக்கங்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்: பாரதியார்

வீரமாமுனிவரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு, படைத்த சாதனைகள், எழுத்துச் சீர்திருத்தம், செய்யுள், உரைநடை, மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் பற்றிய தகவல்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்: வீரமாமுனிவர்

தமிழ் எழுத்துகளில் அடங்கியுள்ள பண்பாட்டுக்கூறுகளும் அறிவியல் கூறுகளும் பற்றிய விளக்கங்கள் 

தமிழ் நெடுங்கணக்கு உணர்த்தும் பண்பாட்டுச் செய்திகள்

தமிழ் வாழ்த்துப்பா பாடுவதன் பண்பாட்டுச் சிறப்பும் பல்வகைத் தமிழ் வாழ்த்துப்பாக்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளும்

தமிழ் வாழ்த்து

தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்களும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் சான்றுகளும்

தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்

இயல், இசை, நாடகம் ஆகியன தமிழர் வாழ்வில் பெறும் முக்கியத்துவமும் அவை பற்றிய தத்துவம், கலை, இலக்கியச் சான்றுகளும்

முத்தமிழ்