தமிழரின் நம்பிக்கைகளும் பழக்கவழக்கங்களும்

தமிழர்தம் உணவுவகை, உணவே மருந்து, வாழையிலை உணவு, உணவின் மருத்துவக் குணங்கள், உணவு தரும் உணர்வுபற்றிய விளக்கங்கள்

உணவும் உணர்வும்

a4 p1.1.jpg

எண்ணெய்க் குளியலுக்கான முறைமையும் பயனும் பற்றியும் தீபாவளியின்போது எண்ணெய்க் குளியலின் சிறப்புப் பற்றியும்

எண்ணெய்க் குளியல்

தமிழர் வாழ்வில் குழந்தைக்குப் பெயர்வைப்பதற்கும் உறவுப் பெயர்களைக் கட்டிக்காப்பதற்கும் அளித்த முக்கியத்துவங்கள்

தமிழ்ப் பெயர்களும் உறவுப் பெயர்களும்

a14 p1.jpg

தமிழர்கள் வணக்கமும் மரியாதையும் செலுத்துவதற்கான காரண விளக்கங்கள்

வணக்கமும் மரியாதையும்

  • w-facebook

CONNECT​ WITH US:​​

  • w-youtube

SUBSCRIBE:​​

1 Springleaf Rise,

Singapore 787981

CONTACT US:

For any queries, please contact

us here.

ADDRESS

Subscribe for Updates

© 2019 CSTC. All Rights Reserved.